Aktuelle eksempler på social læring online – #skolechat og #itddchamp webinar

I en ny serie af blogindlæg genbesøger jeg ideer, begreber, koncepter og designovervejelser fra min phd og opdaterer med ny viden, hvor jeg finder det relevant og i øvrigt kan finde tiden og overskuddet til det.  Det første indlæg var blot en introduktion til nogle af de emner, som jeg vil komme nærmere ind på. I dette indlæg #2 vil jeg fremhæve et par aktuelle eksempler på social læring online og sætte dem i relation til nogle af mine egne phd-tanker.

  • Det første eksempel er synkron chat, sådan som det aktuelt foregår et par gange om ugen under #skolechat på Twitter
  • Det andet eksempel er synkrone webkonferencer (fx gennem Zoom, Teams, Google Meet o.l.), sådan som det aktuelt foregår i regi af rigtig mange uddannelsesinstitutioner

Jeg begyndte at anvende Twitter tilbage i 2008 via min originale, engelske profil. I første omgang handlede det mest om at have en backup-kommunikationskanal til Second Life (der ofte gik ned). I starten havde jeg noget vanskeligt ved ellers at se formålet med Twitter, men lidt efter lidt opsøgte jeg de mere generelt teknologiorienterede fællesskaber, der opstod i synkrone chats fx under #edtech. Omkring 2009/10 begyndte jeg at lægge mærke til tre danske brugere, som var særligt aktive under #edtech; hhv. Trine Juul Røttig (@Trinejr), Mathias Poulsen (@mathiaspoulsen) og Ove Christensen (@oveucsj). Trine, Mathias og Ove havde/har en fantastisk, smittende energi og stod bag mange nye tiltag som det danske #skolechat og lidt senere de såkaldte EdCamps, hvor den første danske EdCamp foregik i 2013, hvilket Mathias har skrevet om her. I mange år var der ugentlige synkrone chats under #skolechat, hvor danske uddannelsesfolk livligt debatterede store og små spørgsmål – ofte, men bestemt ikke altid, relateret til anvendelse af teknologi i undervisnings- og læreprocesser. De senere år har #skolechat dog mest fungeret som et askynkront ‘sted’, hvor der stadig deles erfaringer, tips og tricks og debatteres.

Webkonferencer har også eksisteret i mange år, og aktuelt er det især betegnelsen webinar, der har vundet indpas. Typisk foregår webinarer synkront med både lyd og live billeder (af deltagere og materialer), og mange programmer giver også mulighed for, at deltagerne kan tekstchatte undervejs. Ofte optages og arkiveres webinarer mhp. efterfølgende repetition og bearbejdning.

Synkron chat under #skolechat er for nylig blevet genoplivet og foregår i øjeblikket to gange om ugen. Mathias, Ove og Thomas Dreisig (@thomasdreisig) skriver her om, hvad der kan komme ud af at deltage i sådanne chats. Og i dette indlæg nævner Anne Hammer (@AnneAnneAnneH), hvordan hun bla. gennem deltagelse på Twitter og #skolechat finder inspiration og hjælp til sin aktuelle nødundervisning.

Typisk varer en synkron chat en time, og der vil være en moderator(-gruppe), der har forberedt et par spørgsmål, som kan inspirere og sætte gang i diskussionerne og udveksling af erfaringer – se fx her. Man behøver ikke at tilmelde sig, men dukker bare op og bidrager. Ofte vil diskussionerne bevæge sig i mange forskellige retninger og bidragene kommer i en lind strøm. Udover at være tekstbaserede, så er sådanne synkrone chats altså karakteriseret ved høj hastighed og ukontrolleret turtagning. Ifm. chatten d. 19/03 skrev Ove eksempelvis, at der var omkring 45 tweets på 1 time med 9 tweets i gennemsnit pr. deltager. Det er udtryk for stor aktivitet, og det kan være vanskeligt at følge med i det hele. Derfor vil der ofte også være twitter-brugere som blot følger med på sidelinjen (lurker) uden at deltage aktivt, men som stadig bliver inspirerede og klogere af de øvriges bidrag. Hertil kommer, at moderator ofte er så venlig at opsamle diverse tweets – se fx her – så man kan få et overblik og evt. vende tilbage senere.

Synkrone webinarer kommer i mange forskellige udgaver, men her vil jeg for eksemplets skyld fremhæve de webinarer som Rikke Toft Nørgaard (AU) og en række nuværende og tidligere studerende fra uddannelsen It-didaktisk design gennemfører i øjeblikket. Jeg har ikke selv deltaget i nogle af disse webinarer, men jeg har deltaget i mange andre og typisk vil det være sådan, at der er en moderator el. koordinator, som har forberedt et emne og sat nogle rammer op, som det er tilfældet herunder:

Her er der også udarbejdet en opsamling. Som det fremgår af programmet, er der både et kort oplæg og en efterfølgende åben dialog, hvor deltagerne kan byde ind og diskussionen således kan gå i mange retninger. På visse områder minder det om synkrone chats, dog er min erfaring, at webinarer typisk er karakteriseret ved en mere kontrolleret turtagning. Lyden i webinaret gør det vanskeligt at forstå, hvis der ‘tales i munden på hinanden’, mens den tekstbaserede kommunikation i chatten bedre kan holde til, at der ‘skrives i øjnene på hinanden’.

Både den synkrone #skolechat og det synkrone #itddchamp-webinar er for mig at se rigtig gode eksempler på, hvordan der kan designes mhp. at skabe betingelser for social læring online. Det vender jeg tilbage til. Der er heller ikke tvivl om, at de to designs kan noget forskelligt og har hver deres styrker og svagheder – fx. også ift. hvem, de appelerer til og hvilke (sociale og faglige) behov, de kan understøtte.

I min phd udarbejdede jeg nedenstående oversigt over de forskellige typer af Multi-User Virtual Environments (MUVEs), der var relevante for mit arbejde:

Riis (2016, s. 51)

Oversigten kan sagtens udfordres, men her og nu vil min pointe være, at den giver et overblik over nogle af de ligheder og forskelle, der er mellem de forskellige teknologier. Her under karantænen, hvor så mange undervisere pludseligt har skulle transformere deres undervisning til noget, der kan give mening online, er det ikke overraskende, at vi har set i boom i anvendelsen af det, jeg i oversigten kalder ‘Desktop VC’, hvorunder webinarer ville høre til. Det er den type teknologi, der umiddelbart bedst kan understøtte det, vi genkender fra ansigt-til-ansigt undervisningen. I denne type teknologi deltager vi som hele mennesker (som regel typisk kun med hoved og overkrop, men pointen er, at der er ‘krop’ med i kommunikationen). Der er også mulighed for at få navne vist forskellige steder på skærmen, og her er det ikke uvæsentligt, at man kan bruge sit eget, ‘rigtige’ navn (det giver en vis troværdighed). I disse teknologier kommunikeres der gennem tale og typisk i et ‘normalt’ tempo, og således er det i en vis udstrækning muligt at afkode, hvad andre mener via tonefald, mimik og gestik. Altsammen elementer, der er med til at skabe genkendelighed og dermed tryghed.

Kigger vi derimod på Twitter, hører den teknologi til under ‘Social Networking Sites, SNSs’. På Twitter er det ikke alle brugeres, der vælger at identificere sig med navn og/eller et vellignende foto, og mange vil opleve, at der er meget lidt ‘krop’ i kommunikationen. Typisk for Twitter er, at kommunikationen er tekstbaseret og den foregår tidsforskudt, dvs. asynkront. Umiddelbart er det således en meget anderledes kommunikationsform, end den vi er vant til, og derfor ser vi også, at mange brugere supplerer med fx emojis, gifs og billeder for at kompensere for de manglende muligheder for at afkode budskabet. Netop fordi kommunikationen er asynkron, kan der gå lang tid inden man får en respons, fx et like eller en kommentar, og i mange tilfælde kan det opleves som om man sidder og taler ud i et tomt rum. Når Twitter så bruges til synkron chat, ændrer denne oplevelse sig markant (for de fleste) idet, der nu pludselig er masser af respons.

Når min vurdering er, at både chatten og webinaret er gode eksempler på, hvordan man kan designe for social online læring – også trods forskellighederne – så hænger det sammen med det overordnede perspektiv på læring, som jeg læner mig op ad. I min phd, og i megen af min forskning i det hele taget, er jeg inspireret af sociokulturelle teorier om læring, ikke mindst sådan som det kommer til udtryk i Wengers (1998) sociale teori om læring i praksisfællesskaber. Jeg vil ikke i dette indlæg gå i dybden med teorien, men blot fremhæve enkelte centrale aspekter, hhv. domæne, fællesskab og praksis:

Oversat fra Riis (2016, s. 127)

Wenger, McDermott & Snyder skriver om praksisfællesskabet, at det

… er en unik kombination af tre fundamentale elementer: et domæne af viden, som definerer et problemfelt; et fællesskab af mennesker, som kærer sig om domænet; og den delte praksis som de udvikler for at være effektive ift. domænet. (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, s. 27 – min oversættelse, opr. fremhævelse)

Pointen er her, at fx ift. #skolechat, så deltager brugerne i et fællesskab gennem tweets mhp. at udvikle deres viden og praksis fx om, ‘hvordan man skaber et socialt rum, når undervisningen foregår online’, sådan som vi så det i Mathias’ indledende tweet ovenfor. Og ift. #itddchamp-webinarer vil man kunne hævde det samme. Det vil sige, at i begge tilfælde, er der umiddelbart skabt betingelser for, at deltagerne kan lære noget i fællesskab.

Alligevel vil det være min antagelse, at deltagerne i de to forskellige, digitalt medierede praksisfællesskaber oplever deres deltagelse (og dermed også udbytte) meget forskelligt, hvilket bla. hænger sammen med, at der er tale om to fundamentalt forskellige kommunikationsformer. Min forskning viser, at noget af det, der er meget væsentligt for at kunne føle sig som del af et praksisfællesskab online er, hvorvidt teknologien giver oplevelse af hhv. (self-)presence (tilstedevær af en selv) og co-presence (tilstedevær af andre). Det er to begreber, som jeg vil vende mere udføreligt tilbage til fremadrettet, men når man kigger på, hvad der karakteriserer hhv. chatten og webinaret, så er der fx forskel på, hvordan og hvorvidt, de giver oplevelse af ‘krop’, hvilket for mange mennesker er væsentligt for, at de kan føle sig tilstede og sammen med andre. Oplevelse af ‘krop’ (embodiment) er imidlertid ikke det eneste aspekt, der har indflydelse på oplevelsen af tilstedevær. Hurtig respons, sådan som det foregår fx i chatten, kan også give den oplevelse og vedvarende respons som i den alm. asynkrone twitterbrug kan give det samme. Men det er og bliver en anderledes måde at kommunikere på, og derfor er det også noget som typisk kræver en del tilvænning, før man oplever, at det kan have værdi.

Jeg opfatter undervisning, hvad enten den foregår onsite eller online, som et kommunikativt og dermed relationelt fænomen, og set i denne optik, er det altså ikke overraskende, at så mange undervisere aktuelt føler sig pressede ifm., at de har skulle transformere deres undervisning. Social læring kan sagtens fungere online, men det kræver tid, tilvænning og i mange tilfælde også en redidaktisering, hvis det virkelig skal give mening og værdi.

/Marianne

Tilbage i rollen som didaktisk designer

Mandag d. 3. marts startede jeg officielt som lektor i forsknings- og udviklingsmiljøet Digitale læringsmiljøer og didaktisk design i Center for Skole og læring på Professionshøjskolen Absalon. Og det har været en helt fantastisk meningsfuld første uge! Min nye nærmereste leder, Karsten Gynther har den indstilling, at man lige så godt kan kaste sig ud i reelle arbejdsopgaver fra start, så ud over enkelte praktiske forhold, der skulle ordnes, har ugen faktisk budt på masser af fagligt indhold, hvilket har været alletiders.

Ud over en enkelt dag på Danmarks Læringsfestival, hvor jeg bla. havde fornøjelsen af at facilitere en debat mellem ledere fra EUD om udvikling af pædagogisk-digitalt strategi, så har ugen budt på opstart i tre projekter, der kommer til at fylde en del i mit arbejdsliv fremover:

  1. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af e-læring i de praktisk-musiske fag på læreruddannelsen.
  2. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af MOOCs mhp. at styrke digitale kompetencer blandt undervisere på de videregående uddannelser. Projektet har titlen ‘Det dobbelte læringsfællesskab’ og indebærer samarbejde med RUC og Zealand.
  3. Forberedelse af møde i et projekt om design og implementering af MOOCs til læreruddannelsen og praksis. Her skal vi fokusere på to obligatoriske emner, hhv. seksualundervisning og uddannelse og job. Projektet indebærer samarbejde med fagdidaktikere fra hhv. VIA og KP.

Som den kvikke læser nok kan fornemme, er der fokus på design i alle tre projekter, og jeg er virkelig glad for at være tilbage i rollen som ‘didaktisk designer’. Vores opgaver i de forskellige projekter retter sig mod forskellige niveauer, så vi kommer til at beskæftige os med både uddannelses- og undervisningsdesign.

Mine nye kolleger er naturligvis nysgerrige på, hvad jeg kan bidrage med, og i den forbindelse har Karsten bla. bedt mig om at forberede en ganske kort præsentation af, hvad man med fordel kan være opmærksom på ift. design af et læringsfællesskab, der er helt eller delvis medieret af digital teknologi. Mit bud, der skal præsenteres på mandag d. 9/3, kan ses herunder:

Når jeg vælger at fremhæve denne opgave, så er det fordi den indebærer, at jeg har skulle søge tilbage i min phd, hvilket jeg ikke har haft mulighed for før nu. Det har været en interessant opgave, dels fordi jeg lige skulle tilbage i tankesporet og dels fordi, jeg faktisk stadig synes, at der er gode elementer i afhandlingen. Set i bakspejlet virker mine fund i afhandlingen ret banale, men pba. af ugens forskellige møder, står det dog også klart for mig, at design af digitalt medieret uddannelse og/eller undervisning stadig kan være en udfordring. Så selv om jeg er blevet klogere siden aflevering af afhandlingen, håber jeg naturligvis, at jeg fremadrettet kan komme til at arbejde med nogle af de ideer, som den var baseret på – og umiddelbart ser der ud til at være gode muligheder herfor :-)

En del af vores arbejde med design og implementering af helt eller delvist digitalt medierede uddannelses- og undervisningsdesign vil naturligvis foregå bag ‘lukkede døre’, men jeg vil bestræbe mig på at dele som meget som muligt, hvilket jo også afhænger af tid. Men altså, hvis du interesserer dig for ‘didaktisk design’ så ‘stay tuned’ ..

/Marianne

MUVEs for learning

In the beginning of his book “Being There Together – Social interaction in Virtual Environments” Ralph Schroeder (2011) provides a definition of Multi-User Virtual Environments (MUVEs):

The VEs discussed here relate to virtual reality (VR) technologies. In a previous book, I defined virtual reality technology as ” a computer-generated display that allows or compels the user (or users) to have a feeling of being present in an environment other than the one that they are actually in and to interact with that environment” (Schroeder 1996: 25; see also Ellis 1995) – in short, “being there”. (Schroeder, 2011, p. 4 – original emphasis)

And from this follows that MUVEs can be defined:

(…) as those [virtual environments] in which users experience other participants as being present in the same environment and interacting with them – or as “being there together.” (Schroeder, 2011, p. 4 – my emphasis)

In line with Schroeder’s definition, the term MUVEs is sometimes used exclusively to characterize virtual environments designed on a 3D spatial metaphor (i.e. Ketelhut, Dede, Clarke & Nelson, 2006), because this is seen as a precondition for experiencing presence when there is an emphasis on the “there” component in the understanding of presence. However, in the field of distance education, the concept of presence has been debated for decades, and has included the sense of self and sense of others that do/do not occur also in 2D virtual environments. Most notably the work of a Canadian research project referred to as “Community of Inquiry” (COI) that ran from 1997-2001,  managed to bring focus to the concepts of cognitive, social, and teaching presence as being essential to especially distance educational experiences. The COI project started with a focus on presence in text-based computer-mediated communication (i.e. Garrison, Anderson & Archer, 2000; Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2001), but has since moved on to also study these particular types of presence in 3D virtual environments such as Second Life (i.e. McKerlich & Anderson, 2007; McKerlich, Riis, Anderson & Eastman, 2011). The difference, between Schroeder’s perception of the presence concept and that of COI research, highlights the fact that there is no (cross-disciplinary) consensus on the definition.  In fact, many definitions and sub-categories of presence can be identified, and this is evidently something I’ll discuss thoroughly in my PhD.

It is important to notice that the primary focus of my study is on Second Life. Nonetheless, other types of MUVEs cannot be ignored simply because both the research literature and the participants in my study often refer to these other types in an attempt to make sense of Second Life. In the table below, I’ve provided an overview of the different types of MUVEs that are relevant to have in mind as part of the overall context of my study.

Clearly, learning happens in all these MUVEs, but from a formal educational perspective, there are some very interesting differences between these different types of MUVEs. Among critics of VWs, I’ve often heard the argument that “VWs are just virtual learning environments based on a spatial metaphor”, and while it is true that VWs, such as Second Life, are based on a 3D spatial metaphor and that this is an important difference, it is not the only one. To me, the communication modalities, the interaction frequency, and not least the content creation possibilities offered in these types of virtual environments, are just as important.

In my study, the teaching and learning processes have been situated in a blended environment consisting primarily of a combination of Second Life and the more conventional 2D virtual environment called FirstClass. At the Master’s Program of ICT and Learning (MIL) that I have used as case for my study, FirstClass provides the ICT infrastructure in this distance ed program, this is were the majority of the administrative and teaching activities take place – the students tend to use complementing technologies for their learning processes. During my research period (2007-2011), the use of FirstClass and Second Life has changed: in the first research cycle, the majority of both teaching and learning activities took place in FirstClass, whereas in the final, fourth research cycle, Second Life provided the setting for the majority of the activities. Regardless of this, I still believe both environments contribute with some unique affordances that are important to ensure high quality teaching and learning – and ideally, none of them should be used as stand-alone environments.

/Mariis

References

Garrison, D., Anderson T. &  Archer, W (2000): Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2: 87–105

Ketelhut, D. J., Dede, C., Clarke, J., & Nelson, B. (2006): A multi-user virtual environment for building higher order inquiry skills in science.Paper presented at the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

McKerlich, R. & Anderson, T. (2007): Community of inquiry and learning in immersive environments. Journal of Asynchronous Learning Networks. 11(4).

Rourke, L, Anderson, T., Garrison, D.R., Archer, W. (2001): Assessing social presence in asynchronous text based computer conferencing. Journal of Distance Education, 14(2), 50-71.

Lego Universe; I ran out of imagination!

Disclosure; this is by no means intended to be an analysis of Lego Universe – that would not be fair at all. It is simply a reflection on my first experience with this MUVE.

I’m not a Gamer, I never have been, and I doubt that I ever will become one. Nonetheless, I do try to keep an eye on what colleagues are doing in the gaming sector, and yesterday I had the opportunity to try out Lego Universe in relation to the 2011 Virtual Worlds Graduate UnSymposium (VWGUS).

The Virtual Worlds Graduate UnSymposium’s blog.

The VWGUS is organized by a team of dedicated educators who have a special interest in using different kinds of MUVEs like MMORPGs and Virtual Worlds. This year’s symposium ran for two days, and I joined in for the session about Lego Universe conducted by Knowclue Kidd.


Knowclue’s wiki – Marianne Malmstrom’s bio.

I don’t know Knowclue personally, but I’ve heard of her work and seen her at the Virtual Worlds Best Practice in Education conference.


Participants at the VWGUS2011 in the ARVEL CAVE area.


Knowclue Kidd talking about her work with LegoU.

Even though I didn’t know the first thing about Lego Universe, I was definitely smitten by Knowlue’s enthusiasm; you could easily tell that she’s a dedicated teacher! While Knowclue was talking about her work, we were encouraged to create accounts, download clients, and log in to the game. So, as I understood it, the gameplay is that inside the Lego Galaxy some sort of evil force is tearing through the galaxy and breaking everything. It’s the player’s job to join Nexus Force and save the universe, and the first stop is to build a Lego brick rocket that will enable you to leave the starting point and join the other players in groups and quests.


Download in progress – using my favorite name.

Initially, I was very happy to see that I could use my regular online name – for me this really is my first point of identification.


My character – customizable.

Ok, so in this universe, I’d be a small brick figure. No worries, from playing around with my alts in SL I’m used to experimenting with different appearances. Also, if we had not been pressed on time, there seemed to be plenty of possibilities to customize the look. But then the next step was to choose a new name!? Why, what was up with that? How was I to find the other players (avatars from SL), hmmm ….


My new name …

Reluctantly I accepted a new name, and the game could begin.


First impression of the universe – kids can handle a lot more information than you would expect.

Wauw! The first thing that struck me was how beautiful this universe is. Let’s face it; regardless of how much I appreciate SL, the first impression is oftentimes very grey and very laggy. In this universe I was almost overwhelmed by the colors, sounds, moving objects, dialogue boxes, and all the many things happening all at once. My fingers immediately hit alt + arrow keys in an attempt to control the camera/my POV. I had no luck with this, but it could be simply because of my inexperience. Another thing that struck me was the pace; everything seemed to happen in a very upbeat tempo, other characters were running around fast and furious trying to smash “enemies”. Not knowing exactly what to do, I tried to do the same, but with the unexpected consequence that I often found myself lashing out/hitting other characters, when all I wanted was to chat with them – no, I’m really not a gamer ;-)


Talking to “Bob” – apparently my first mission was to unlock my imagination.

I noticed that many of the other characters were running up towards a platform in the distance, and so I followed, smashing everything I met on my way. Here we met, Bob, a NPC, who told us to unlock our imagination by collecting 6 “imagination power ups”. Still not having a clue, I simply watched and copied some of the other characters’ actions, smashed some more objects, and actually managed to complete this first mission resulting in moving up a level. Very motivating to be able to progress so early in the game :-)


First mission complete – so far, so good.

According to Bob, the next mission was to find Sky Lane, who could teach me how to build a rocket that I would need to leave this place and join the others in the Nexus Force. Again, I looked at the other characters, and I did spot Mrs. Lane, but I simply couldn’t figure out how to get to her. I went back to Bob, but he was not very helpful … and so I gave up. Anyways, it was time to leave the game and go back to SL to finish the session.


Alas! I ran out of imagination :-(

Evidently, I had spent a little too much time in the Lego Universe, because the in-world session was ending, and I decided not to participate in the next session that was about Quest Atlantis. One game was enough for me in one day.

So, what’s the takeaway from this experience? Well, if nothing else, I learned about my own shortcomings and habits/expectations when it comes to MUVEs. It should be noted that I only spent about 20 min. in the Lego Universe, so my reservations are not targeted against this particular environment. Yet, having been in SL since 2007, I’ve become accustomed to some in-world/in-game features that proved to be very important for my initial (and perhaps overall) experience.

First of all, there is the name-thing. When I entered SL, I could choose at least my first name almost freely (provided someone else hadn’t already taken it), which gave me the opportunity to use my regular handle and that way establish the first connection/identification with my avatar. Entering a (Lego) universe, where “my” name had absolutely no reference to me, seemed like a setback. However, I suspect that in the case of Lego this has to do with issues of security, a way of protecting the youngsters for whom this game is intended. In time, I’m sure the players learn to identify with their new names.

Second, my positive experience of SL is very much depending on my ability to change my POV. To me the embodiment in SL is mainly based on vision, sure there is the build-in sound of walking, but that seems more like a distraction because it doesn’t really resemble walking (at least not compared to my RL). There are also the build-in sounds of flying and teleporting, but again I find it hard to relate to those (probably because I obviously lack RL comparison). So, to obtain the sense of embodiment that to me relates to the degree of immersion, I usually rely on vision. Further, the ability to change POV, zoom and orbit influences my orientation and navigation. As mentioned above, it could be that it is possible to control the POV in Lego Universe, I just didn’t figure out how to during my short visit …

Third, in SL there is no gameplay, nobody tells me what to do, what the purpose of being there is, how I should interact etc. In SL, it is still “my world, my imagination” on a whole different level than in other MUVEs. When entering a game-world it is crucial that the gameplay appeals to you, that you find it relevant, accept the terms, and literally play by the rules. In all fairness, I’m not exactly the target group for Lego Universe and judging from the talk by Knowclue, her pupils clearly like this universe very much. Sadly, Lego announced just a few days ago that they will be terminating Lego Universe by the end of January 2012. I don’t know where that leaves Knowclue, but given her engagement and enthusiasm about this, I’m sure she will find other virtual universes to explore to the benefit of her pupils and colleagues :-)

While humbly accepting “Bob’s” harsh verdict on my lack of imagination in that particular universe, I leave you with this machinima created by Knowclue and some of her pupils:

/Mariis