Aktuelle eksempler på social læring online – #skolechat og #itddchamp webinar

I en ny serie af blogindlæg genbesøger jeg ideer, begreber, koncepter og designovervejelser fra min phd og opdaterer med ny viden, hvor jeg finder det relevant og i øvrigt kan finde tiden og overskuddet til det.  Det første indlæg var blot en introduktion til nogle af de emner, som jeg vil komme nærmere ind på. I dette indlæg #2 vil jeg fremhæve et par aktuelle eksempler på social læring online og sætte dem i relation til nogle af mine egne phd-tanker.

  • Det første eksempel er synkron chat, sådan som det aktuelt foregår et par gange om ugen under #skolechat på Twitter
  • Det andet eksempel er synkrone webkonferencer (fx gennem Zoom, Teams, Google Meet o.l.), sådan som det aktuelt foregår i regi af rigtig mange uddannelsesinstitutioner

Jeg begyndte at anvende Twitter tilbage i 2008 via min originale, engelske profil. I første omgang handlede det mest om at have en backup-kommunikationskanal til Second Life (der ofte gik ned). I starten havde jeg noget vanskeligt ved ellers at se formålet med Twitter, men lidt efter lidt opsøgte jeg de mere generelt teknologiorienterede fællesskaber, der opstod i synkrone chats fx under #edtech. Omkring 2009/10 begyndte jeg at lægge mærke til tre danske brugere, som var særligt aktive under #edtech; hhv. Trine Juul Røttig (@Trinejr), Mathias Poulsen (@mathiaspoulsen) og Ove Christensen (@oveucsj). Trine, Mathias og Ove havde/har en fantastisk, smittende energi og stod bag mange nye tiltag som det danske #skolechat og lidt senere de såkaldte EdCamps, hvor den første danske EdCamp foregik i 2013, hvilket Mathias har skrevet om her. I mange år var der ugentlige synkrone chats under #skolechat, hvor danske uddannelsesfolk livligt debatterede store og små spørgsmål – ofte, men bestemt ikke altid, relateret til anvendelse af teknologi i undervisnings- og læreprocesser. De senere år har #skolechat dog mest fungeret som et askynkront ‘sted’, hvor der stadig deles erfaringer, tips og tricks og debatteres.

Webkonferencer har også eksisteret i mange år, og aktuelt er det især betegnelsen webinar, der har vundet indpas. Typisk foregår webinarer synkront med både lyd og live billeder (af deltagere og materialer), og mange programmer giver også mulighed for, at deltagerne kan tekstchatte undervejs. Ofte optages og arkiveres webinarer mhp. efterfølgende repetition og bearbejdning.

Synkron chat under #skolechat er for nylig blevet genoplivet og foregår i øjeblikket to gange om ugen. Mathias, Ove og Thomas Dreisig (@thomasdreisig) skriver her om, hvad der kan komme ud af at deltage i sådanne chats. Og i dette indlæg nævner Anne Hammer (@AnneAnneAnneH), hvordan hun bla. gennem deltagelse på Twitter og #skolechat finder inspiration og hjælp til sin aktuelle nødundervisning.

Typisk varer en synkron chat en time, og der vil være en moderator(-gruppe), der har forberedt et par spørgsmål, som kan inspirere og sætte gang i diskussionerne og udveksling af erfaringer – se fx her. Man behøver ikke at tilmelde sig, men dukker bare op og bidrager. Ofte vil diskussionerne bevæge sig i mange forskellige retninger og bidragene kommer i en lind strøm. Udover at være tekstbaserede, så er sådanne synkrone chats altså karakteriseret ved høj hastighed og ukontrolleret turtagning. Ifm. chatten d. 19/03 skrev Ove eksempelvis, at der var omkring 45 tweets på 1 time med 9 tweets i gennemsnit pr. deltager. Det er udtryk for stor aktivitet, og det kan være vanskeligt at følge med i det hele. Derfor vil der ofte også være twitter-brugere som blot følger med på sidelinjen (lurker) uden at deltage aktivt, men som stadig bliver inspirerede og klogere af de øvriges bidrag. Hertil kommer, at moderator ofte er så venlig at opsamle diverse tweets – se fx her – så man kan få et overblik og evt. vende tilbage senere.

Synkrone webinarer kommer i mange forskellige udgaver, men her vil jeg for eksemplets skyld fremhæve de webinarer som Rikke Toft Nørgaard (AU) og en række nuværende og tidligere studerende fra uddannelsen It-didaktisk design gennemfører i øjeblikket. Jeg har ikke selv deltaget i nogle af disse webinarer, men jeg har deltaget i mange andre og typisk vil det være sådan, at der er en moderator el. koordinator, som har forberedt et emne og sat nogle rammer op, som det er tilfældet herunder:

Her er der også udarbejdet en opsamling. Som det fremgår af programmet, er der både et kort oplæg og en efterfølgende åben dialog, hvor deltagerne kan byde ind og diskussionen således kan gå i mange retninger. På visse områder minder det om synkrone chats, dog er min erfaring, at webinarer typisk er karakteriseret ved en mere kontrolleret turtagning. Lyden i webinaret gør det vanskeligt at forstå, hvis der ‘tales i munden på hinanden’, mens den tekstbaserede kommunikation i chatten bedre kan holde til, at der ‘skrives i øjnene på hinanden’.

Både den synkrone #skolechat og det synkrone #itddchamp-webinar er for mig at se rigtig gode eksempler på, hvordan der kan designes mhp. at skabe betingelser for social læring online. Det vender jeg tilbage til. Der er heller ikke tvivl om, at de to designs kan noget forskelligt og har hver deres styrker og svagheder – fx. også ift. hvem, de appelerer til og hvilke (sociale og faglige) behov, de kan understøtte.

I min phd udarbejdede jeg nedenstående oversigt over de forskellige typer af Multi-User Virtual Environments (MUVEs), der var relevante for mit arbejde:

Riis (2016, s. 51)

Oversigten kan sagtens udfordres, men her og nu vil min pointe være, at den giver et overblik over nogle af de ligheder og forskelle, der er mellem de forskellige teknologier. Her under karantænen, hvor så mange undervisere pludseligt har skulle transformere deres undervisning til noget, der kan give mening online, er det ikke overraskende, at vi har set i boom i anvendelsen af det, jeg i oversigten kalder ‘Desktop VC’, hvorunder webinarer ville høre til. Det er den type teknologi, der umiddelbart bedst kan understøtte det, vi genkender fra ansigt-til-ansigt undervisningen. I denne type teknologi deltager vi som hele mennesker (som regel typisk kun med hoved og overkrop, men pointen er, at der er ‘krop’ med i kommunikationen). Der er også mulighed for at få navne vist forskellige steder på skærmen, og her er det ikke uvæsentligt, at man kan bruge sit eget, ‘rigtige’ navn (det giver en vis troværdighed). I disse teknologier kommunikeres der gennem tale og typisk i et ‘normalt’ tempo, og således er det i en vis udstrækning muligt at afkode, hvad andre mener via tonefald, mimik og gestik. Altsammen elementer, der er med til at skabe genkendelighed og dermed tryghed.

Kigger vi derimod på Twitter, hører den teknologi til under ‘Social Networking Sites, SNSs’. På Twitter er det ikke alle brugeres, der vælger at identificere sig med navn og/eller et vellignende foto, og mange vil opleve, at der er meget lidt ‘krop’ i kommunikationen. Typisk for Twitter er, at kommunikationen er tekstbaseret og den foregår tidsforskudt, dvs. asynkront. Umiddelbart er det således en meget anderledes kommunikationsform, end den vi er vant til, og derfor ser vi også, at mange brugere supplerer med fx emojis, gifs og billeder for at kompensere for de manglende muligheder for at afkode budskabet. Netop fordi kommunikationen er asynkron, kan der gå lang tid inden man får en respons, fx et like eller en kommentar, og i mange tilfælde kan det opleves som om man sidder og taler ud i et tomt rum. Når Twitter så bruges til synkron chat, ændrer denne oplevelse sig markant (for de fleste) idet, der nu pludselig er masser af respons.

Når min vurdering er, at både chatten og webinaret er gode eksempler på, hvordan man kan designe for social online læring – også trods forskellighederne – så hænger det sammen med det overordnede perspektiv på læring, som jeg læner mig op ad. I min phd, og i megen af min forskning i det hele taget, er jeg inspireret af sociokulturelle teorier om læring, ikke mindst sådan som det kommer til udtryk i Wengers (1998) sociale teori om læring i praksisfællesskaber. Jeg vil ikke i dette indlæg gå i dybden med teorien, men blot fremhæve enkelte centrale aspekter, hhv. domæne, fællesskab og praksis:

Oversat fra Riis (2016, s. 127)

Wenger, McDermott & Snyder skriver om praksisfællesskabet, at det

… er en unik kombination af tre fundamentale elementer: et domæne af viden, som definerer et problemfelt; et fællesskab af mennesker, som kærer sig om domænet; og den delte praksis som de udvikler for at være effektive ift. domænet. (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, s. 27 – min oversættelse, opr. fremhævelse)

Pointen er her, at fx ift. #skolechat, så deltager brugerne i et fællesskab gennem tweets mhp. at udvikle deres viden og praksis fx om, ‘hvordan man skaber et socialt rum, når undervisningen foregår online’, sådan som vi så det i Mathias’ indledende tweet ovenfor. Og ift. #itddchamp-webinarer vil man kunne hævde det samme. Det vil sige, at i begge tilfælde, er der umiddelbart skabt betingelser for, at deltagerne kan lære noget i fællesskab.

Alligevel vil det være min antagelse, at deltagerne i de to forskellige, digitalt medierede praksisfællesskaber oplever deres deltagelse (og dermed også udbytte) meget forskelligt, hvilket bla. hænger sammen med, at der er tale om to fundamentalt forskellige kommunikationsformer. Min forskning viser, at noget af det, der er meget væsentligt for at kunne føle sig som del af et praksisfællesskab online er, hvorvidt teknologien giver oplevelse af hhv. (self-)presence (tilstedevær af en selv) og co-presence (tilstedevær af andre). Det er to begreber, som jeg vil vende mere udføreligt tilbage til fremadrettet, men når man kigger på, hvad der karakteriserer hhv. chatten og webinaret, så er der fx forskel på, hvordan og hvorvidt, de giver oplevelse af ‘krop’, hvilket for mange mennesker er væsentligt for, at de kan føle sig tilstede og sammen med andre. Oplevelse af ‘krop’ (embodiment) er imidlertid ikke det eneste aspekt, der har indflydelse på oplevelsen af tilstedevær. Hurtig respons, sådan som det foregår fx i chatten, kan også give den oplevelse og vedvarende respons som i den alm. asynkrone twitterbrug kan give det samme. Men det er og bliver en anderledes måde at kommunikere på, og derfor er det også noget som typisk kræver en del tilvænning, før man oplever, at det kan have værdi.

Jeg opfatter undervisning, hvad enten den foregår onsite eller online, som et kommunikativt og dermed relationelt fænomen, og set i denne optik, er det altså ikke overraskende, at så mange undervisere aktuelt føler sig pressede ifm., at de har skulle transformere deres undervisning. Social læring kan sagtens fungere online, men det kræver tid, tilvænning og i mange tilfælde også en redidaktisering, hvis det virkelig skal give mening og værdi.

/Marianne

“Loser” generated content – and LL

There is something messy about the relationship between users and corporations. (Petersen, 2008:1)

This spring, together with a colleague,  I’ll be running a class on “Audio-visual and digital media as communication tools” for our 6th semester communication students. My perspective will be on the changed conditions for marketing, production, and consumption in relation to new media, and as part of this, I’ll be using a paper by Søren Mørk Petersen entitled “Loser Generated Content: From Participation to Exploitation” (2008). In this paper, Petersen offers a critical perspective on the pros and cons of user generated innovation and content creation, and his main point is summarized in the abstract:

For many years the Internet was considered an apt technology for subversion of capitalism by the Italian post–Marxists. What we have witnessed, however, is that the Internet functions as a double–edged sword; the infrastructure does foster democracy, participation, joy, creativity and sometimes creates zones of piracy. But, at the same time, it has become evident how this same infrastructure also enables companies easily to piggyback on user generated content. (Petersen, 2008:1)

What puzzles Petersen is how at the same time new, so-called participatory media enabling user generated content can cause both very positive and very negative user experiences, and Petersen finds some explanation in combining basic principles behind the technologies in question with the logic of capitalism. The paper is good in explaining how we, the users actually pay when using “free” services, technologies, media – something that always seems to surprise the majority of students.

In preparation for this course, I’ve collected case examples from different types of SNSs, external corporate blogging etc. such as Google and Facebook, who – involuntarily – keep feeding into these kinds of discussions. Sometimes I actually appreciate talking about other media than SL, and I had not planned to include it. However, then on February 7th Linden Lab (LL) posted a call for bloggers. The call spurred quite a controversy in the SL related Twitter- and blogsphere, and I think it’ll make a perfect example of the “messy relationship between users and corporations”. So, let’s first have a look on the call:


The blog call from LL.

Basically, LL invites bloggers to submit original posts with “exposure” as only the only payment. This marketing approach isn’t unusual in the Web 2.0 economy, but it soon resulted in some vey negative tweets among some of the SL users I follow, and if you take a look at the comments, people were not impressed by this initiative. Lack of payment was, however not the only reason why some SL users reacted so strongly. The guidelines for submission (depicted below) also caused concerns, and I also think that the history between LL and its users had an important impact on the (negative) reactions.


LL’s guidelines for submission.

Before returning to my own take on this, let me just mention some of the reactions that quickly came about in parts of the SL blogsphere. Besides these authors’ interesting and very different perspectives on this issue, the comments are equally worth reading. One of the first reactions, I noticed was actually a comment made by Crap Mariner on the call – LL decided to delete! the comment, but prior to this, he managed to photo document it. As you can tell, this was a prickly, but satirical comment as was this one posted by Botgirl Questi, which also was deleted! Evidently, any site owner has the prerogative to moderate and even delete comments, but there are better ways of handling the process, and I’ll return to that. Inara Pey’s post “LL calls on bloggers, bloggers call out LL” fits in the more negative category, as does Chestnut Rau’s “ LL says “Calling all bloggers“, and Hamlet Au’s “SL bloggers wonder about blogging for SL on an unpaid basis“. Prokofy Neva’s “What, the Lindens do an open call for bloggers instead of a closed fic thing and you’re bitching?!” was one of the first posts I read in favor of LL’s approach, and Gwyneth Llewelyn’s “Working for free for Linden Lab’s blog” was also quite positive. Though not wanting to contribute herself, Tateru Nino also applauds the initiative in “A good effort“, and even though I don’t agree completely, I agree that the idea was good, but very, very badly executed. As an academic, I’m not used to being payed (at least not directly) for writing, and I do “love to write about Second Life”, but I will not be contributing, and this mainly has to do with the guidelines and LL’s general approach to its users.

In terms of payment, I’m not so dismayed as other SL users. From a strictly economical point of view, I think the “exposure payment” is defensible, given that for some SL users, this could actually be of great interest. When Hamlet Au contacted LL for a comment on the lack of payment, the answer confirmed that LL thought such an arrangement would be “appealing” to some of its users. However, from a PR point of view, I do think LL (again) is out of touch with some of the more critical SL users and that paying even a small sum would have bought LL a priceless amount of good will.

As an academic, I’m used to “submission guidelines”, but when reading LL’s Community Participation Guidelines, there’s a lack of transparence in terms of by whom and based on what criteria, potential submissions would be assessed. Even though this blog mainly is a manifestation of my personal views, I do try to follow general academic practice, and furthermore I try to maintain my academic integrity. Part of being an academic means providing a critical perspective on given phenomena, and I would seriously doubt that LL would accept posts pointing to some of the more critical issues concerning the use of SL. Since, the LL initiative clearly is a marketing effort, and that LL, in my opinion, suffers from a rather severe “fear of critique”, as they so clearly demonstrated by deleting Crap and Botgirl’s comments, my concern would be that LL would only want “Hollywood pretty painting pictures” – just as their marketing material in general. The great irony being that if LL admitted to certain critical issues, new users of SL probably would be better prepared for the SL experience and maybe wouldn’t leave so quickly due to unmet expectations. LL rightfully reserves the right to review and edit, and that is normal procedure when you pay somebody, however since LL doesn’t, a more sympathetic approach would be to do this in collaboration with the author(s), and an additional benefit would be that LL actually could learn something from this experience by connecting with its users.

Sadly, I’m no longer convinced that LL really wants to connect with its users, and what really sickens me is the way LL has handled this affair. Moderating posts is ok, but deleting posts that have already “aired”, and ignoring criticism only gets the opposite effect of what was wanted. It exposes a company afraid of critique and in desperate need of a PR person, and in general it adds to a very unprofessional image. I’ve been in SL for almost five years now, because despite all its shortcomings, I still consider it to be an amazing platform for all sorts of purposes. Nonetheless, I’m still surprised when LL repeatedly fails to communicate and connect with its users. LL really needs to hire someone to come and clean up this “mess” to avoid further feelings of exploitation – someone who’d genuinely appreciate the beauty and potentials of user generated innovation and content creation!

/Mariis

The Purpose of Education, Human Rights, and New Media

Recently, a really interesting initiative about the purpose of education was launched by UK educators Doug Belshaw and Andy Stewart in the social media sphere. Their plan is to facilitate a critical mass of people all talking about the purpose(s) of education, starting with 500-word blog posts and Twitter campaigns, and culminating, with simultaneous large meetings/conferences further down the line. As I understand it, this initiative has been inspired by a UK election decisive for education set to take place in 3 year’s time, but Belshaw and Stewart are aiming for an international debate, and have set an ambitious goal:

From the website: Purpos/ed

The blog initiative was kick-started on February 1st on the Purpos/ed website, and so far a number of bloggers have contributed in raising their voices and joining the debate. Some of these contributions can be found in the archive, while others may be located by following the hashtags #purposed, and #500words. Furthermore is is possible to connect through a Facebook page. If you have an interest in education this is definitely an initiative worth following.

As for my own take on the purpose of education, I’ve always been inspired by the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and in particular article §26, (1,2);

Everyone has the right to education. (…) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Education may be a human right, but for many different reasons becoming educated within the existing educational system is sadly not a given. Stephen Downes highlights this in his contribution with reference to his own educational path, and Lou McGill points to the challenges for kids with special needs. Unsurprisingly, many of the purpos/ed contributions echo thoughts similar to those in the declaration, the tricky part is of course how to promote, facilitate, and obtain these goals. Several authors point to new media as a means to broaden the scope of education and to tear down walls whiter these are mental, physical, or virtual. Dean Groom advocates the idea that education should extend beyond the idea of schools/institutions as being the sole places for education, whereas Fred Garnett calls for education aimed at participation.

Shifting perspective to my own current research within the 3D virtual world, Second Life (SL), I see a huge potential in using this particular kind of edtech to tear down several “walls”. Ever since I first logged into SL back in the spring of 2007 one of the aspects I’ve come to appreciate most about this virtual world is the participatory affordances enabling both me and my PD-students to connect, communicate, and collaborate with people in general, and educators in particular from all over the physical world. We have been given the opportunity to meet, and discuss cross-cultural differences in education, and to interact with a variety of educational designs – all of this contributing to new perspectives on education, teaching, and learning. Informal encounters and spontaneous activities are other very positive aspects of SL, and as it is the case in many other new media, the users of SL quickly respond to current affairs – something that recently could be witnessed during the Egypt crisis. Having heard of activities on the Egyptian island I went in to have a look on Friday February 11th shortly before it was announced that Pres. Mubarak would step down.


Protesters on the Egyptian Island, Friday February 11th 2011

Hamlet Au of the New World Notes blog and Rik Riel of the “Betterverse: Nonprofits in the Virtual World” blog have covered several of these activities on the Egyptian island, and Chantal Harvey has captured some of the ambience after Pres. Mubarak’s resignation in this short machinima:

Virtual worlds have previously been used in protesting, expressing thoughts and hopes of freedom, and in general just to direct attention towards different causes as reported in Mashable by Rita J. King co-director of the Understanding Islam through Virtual Worlds project. What’s interesting here is the role not only Virtual Worlds, but new media in general play in distributing and sharing knowledge, something that also Pres. Obama noted in his remark on Egypt ; “a new generation emerge – a generation that uses their own creativity and talent and technology to call for a government that represented their hopes and not their fears; a government that is responsive to their boundless aspirations.

In a very interesting article on the correlation between social media and political changes, Charlie Beckett asks how this new media landscape could/should change the way journalists “report on revolution and feed into the post-revolutionary politics and general political communications”. As an educator I could ask similar questions about new media’s influence. I’m currently experiencing the way new media change the way we think and practice education, and I must say that I’m overall optimistic. New media bring along affordances of participation, collaboration, and ultimately of empowerment. Most importantly new media force us to rethink, reframe, and reform – and this current Purpos/ed initiative is one of many interesting ways to get involved …

/Mariis

Conference on IT and Innovative Learning Environments

Thursday/Friday his week I’ll be attending a conference/workshop on “It and innovative learning environments” at university level organized by the Danish Ministry of Science in Copenhagen.

I’m especially looking forward to hearing the two keynote speakers:

  • Phillip D. Long, Ph.D. Professor of Innovation and Educational Technology and Founding Director, Centre for Educational Innovation and Technology, University of Queensland, Australia.
  • Renate Fruchter, Ph.D. Founding Director of Project Based Learning Laboratory and Senior Research Engineer, Department of Civil Engineering, Stanford University, USA

I’ve never met Professor Long, but I’ve read a some of his publications concerning design of learning spaces (i.e. Trends in Learning Space Design), and I think he has some pretty interesting takes on educational design. He is scheduled to talk about Open Scholarship and Learning, which should be interesting too!

I’ve had the pleasure of meeting Professor Fruchter a couple of times during my recent research stay in the Bay Area. She’s a very energetic and positive woman, and I think it’ll be fun to reconnect with her. During this research stay a bunch of my colleagues from 5 different Danish universities and I attended a 2-day workshop at Stanford exploring the future of e-learning, and since this conference is kind of a follow-up event I’m also looking forward to reconnecting with them and the organizers from Innovation Center Denmark in Silicon Valley.

I’m also interested in hearing the Danish Minister of Science, Charlotte Sahl-Madsen’s thoughts on innovative learning and the future of our universities … On Friday I’ll be attending different workshops, and here I’m especially looking forward to hearing what colleagues from the Danish School of Education, Tina Bering Keiding & Morten Misfeldt have to say on the alignment between learning and physical space – not least since this is a topic I normally don’t pay much attention to due to my explicit focus on virtual space/place in my PhD-project.

Dan Gilbert, Learner Designer Technologist, Learning Innovations Inc. will facilitate a workshop entitled Innovative Tools and Techniques to Enhance Creativity in Your Classes: Connecting Design Thinking with Teaching and Learning”, and this should be interesting too. I’ve previously attended a workshop by Dan and it was inspirational and great fun!

Finally, I’m really looking forward to seeing how conference participants will be using Twitter #itlearning. This will be my first Danish conference organized with the explicit goal of using Twitter and I have no idea how this will be received – but I am expecting a lot of fun :-)

/Mariis

First impressions from a Twitter newbie

After more than a month of computer problems, incl. malfunctioning OS, lack of permissions, ruined logic board, slow support and lots of frustration I’ve been reinstalling programmes, applications and services, incl. Twitter. I’ve actually had a Twitter profile for quite some time, but I’ve been reluctant to use it – not sure why, when and how? But yesterday, as I logged in to check my account, I noticed a lot of buzz concerning a live-streamed event – TEDxNYED – and since the list of speakers seemed interesting, I decided to hang around. As it turned out to be a very interesting learning experience, I thought I’d use this post to reflect a bit on my newbie impressions …

Why use Twitter?
Well, the jury is still out on that question. My main concern is whether I really need more information? It may seem a bit strange, but I’m already experiencing some information overload from existing mail lists, the blogsphere and my other networks. At this point in time in my PhD-project I really should be aiming at convergence, but on the other hand the constant drawback of living in a connected, digital world is the fear of missing out on important information. As always information management is key and I’ll return to that. Even though I’m a newbie, I have of course been listening in on colleagues’ discussions and research, comments in the media and especially in the blogsphere etc., but I have to admit that it wasn’t until yesterday’s experience that the use of Twitter became valuable to me, which leads to the next question.

When to use Twitter?
In yesterday’s event it was possible to use Twitter and Facebook as backchannels during the live-steamed presentations. Despite newbie problems trying to figure out exactly “how to” and also some language constraints (Twitter and general Anglo-American idioms and lingo), I did find the Twitter chat valuable. I’m familiar with the backchannel phenomenon from SL, where especially the Metanomics show makes really good use of the backchat (via the so-called chatbridge) to democratize and expand the discussions, and in my PhD I’m focusing on promoting this particular way of communicating in my in-world teaching sessions. Now, I’m not sure if yesterday’s speakers actually followed the Twitter chat real time (they seemed to focus on the local f2f audience), but after the presentations several of the speakers continued discussing and elaborating, and as I understood from experienced Tweeters this is common practice. George Siemens (one of yesterdays speakers) wrote an interesting piece on “frustrating (= non-participative, non-sustainable) conferences” and together with Tittenberger and Anderson, he wrote an article on how to improve live participation and sustainability of conferences – and yesterday was the first time I had a really good experience with this (outside SL) thanks to Twitter. There can of course also be disadvantages to this backchannel phenomenon as expressed and experienced by Danah Boyd in this much debated post, but I did see an interesting potential and I’m sure I’ll be logging in to Twitter for future events.

However, I’m not so sure that I’ll start using Twitter on a daily basis – at least not for now. I definitely need to learn more about the many possibilities, so for a while I’ll settle for being a lurking participant in the periphery until I get a better feel for the many accompanying tools one can choose to use in relation to Twitter, and that leads to the final question.

How to use Twitter?

Evidently writing a max. of 140 characters is not complicated – it’s the management/storage of information that can be a little tricky, not least because there are so many different accompanying tools to choose from. When I started out yesterday, I already had FriendFeed installed and I like that probably because I’m used to pop-ups from my Thunderbird mail.

During the event I started following more people, and when my SL/FB friend BevanWhitfield noticed me, she quickly recommended Tweetdeck, but also mentioned that I should be careful in joining too many groups. And so I installed Tweetdeck, but it’s a much more complex tool than FriendFeed. I had a look at SIGs related to e-learning and there were soo many! And which one do you choose then? Another friend of mine made a “mention” in Tweetdeck and I wasn’t sure how to reply. A nice feature was the ability to synchronize with other accounts such as FB, but here I’m wondering if that’s really what I want to do. There’s bound to be a lot of redundancy, and I need to figure out how to handle that.

In sorting the information hashtags (#) seem to be part of the solution, but this is also something I need to learn more about. My SL/FB friend, ldinstl_chimera, pointed my attention to Backupify, which may turn out to be a great service for storage and management, whereas Arielion Clawtooth, mentioned Twapperkeeper, so there are plenty of new things to figure out. Incidentally, today TOPsSocialMedia tweeted a list of top 10 Twitter tools.

So to summarize my first impressions; it was fun, engaging and somewhat confusing and overwhelming – just as one would expect a newbie experience to be :-)

/Mariis