Argumenter for at blogge – især som som ph.d. studerende

Jeg er gået i gang med et lille hyggeprojekt, som går ud på, at jeg forsøger at samle mine tidligere indlæg her på bloggen i temaer. Hvad det lige skal ende med, og hvordan det vil blive struktureret, ved jeg endnu ikke, men det foreløbige resultat kan ses her.  Jeg startede med at blogge i januar 2008 ifm. opstarten på mit ph.d. projekt og har blogget lige siden. Ud over at projektet med at gå tilbage i arkiverne og genlæse gamle indlæg har budt på en masse gode minder, så har det også fået mig til at tænke over, hvorfor jeg har været (og stadig er) så glad for at blogge og hvad, jeg har fået ud af det.

Da jeg i sin tid startede var hovedargumentet, at jeg havde brug for en ‘sandkasse’, hvor jeg kunne øve mig i at tænke og skrive på engelsk, da det var sproget for min afhandling. Bloggenren har tendens til at være mindre formel og ofte publiceres halvfærdige tanker. Det tænkte jeg, at jeg ville kunne få god gavn af som ph.d. studerende, og jeg havde også en fornemmelse af, at jeg kunne bruge bloggen som en log over de oplevelser og overvejelser, som jeg gjorde mig i de forskellige aktionscyklusser, som mit arbejde var baseret på.

Jeg har altid betragtet bloggen som mit private tænkeværktøj. Det kan lyde mærkeligt med tanke på, at der er tale om tekster, der offentliggøres. Her er Internettet dog så omfattende, at man sagtens kan publicere i al ubemærkethed uden at nogen lægger vejen forbi, med mindre man selv gør noget aktivt for at blive set (fx gennem tags). Selve aspektet med at offentliggøre gav et godt skub i retning af at forsøge at tænke sammenhængende uden at det behøvede at leve op til strenge reviewere eller vejlederes krav. På den måde matchede bloggen fint mit behov for en sandkasse.

Hvad jeg ikke havde tænkt så meget over, da jeg startede med at blogge, var muligheden for at bruge bloggen til at komme i forbindelse med andre forskere og undervisere med samme faglige interesser. Mit forskningsfelt, uddannelse gennem 3D virtuelle verdener, var så småt og begrænset i Danmark, at jeg var nødt til at kigge ud over landets grænser for at finde ligesindede – og her viste bloggen sig at være en god måde at skabe opmærksomhed og forbindelser på. Jeg forskede helt konkret i brugen af den 3D virtuelle verden, Second Life og i den verden var mulighederne for at kommunikere asynkront meget begrænsede. Mange af de forskere som jeg dannede netværk med supplerede derfor deres kommunikative aktiviteter med skrivning i blogsfæren. Det var gennem blogs, at vi fandt hinanden og fastholdt vores kommunikation, fund og overvejelser.

Som ph.d. studerende opnåede jeg en række fordele ved at blogge og det skrev jeg eksempelvis om her. Bloggen muliggjorde også, at jeg i løbet af mit projekt kom i kontakt med og fik gode råd og input fra flere af de forskere, hvis tekster jeg arbejdede med, eksempelvis Stephen Downes, Terry Anderson, Richard Bartle og Ruth Tringham. Som ph.d. studerende var det ganske enkelt helt fantastisk at opleve faglig interesse på den måde. Og mange af de indlæg, som jeg skrev i ph.d. perioden endte også med at komme med i den endelige afhandling, omend i mere formfuldendt form. Når jeg i dag møder nystartede ph.d. studerende, opfordrer jeg dem derfor altid til at begynde at blogge. Det er en fremragende måde at fastholde sine tanker på, og enhver der har været igennem et ph.d. forløb kender glæden (og lettelsen) ved at opdage et relevant tekststykke, som man havde glemt alt om – og her kommer bloggens arkiv og søgefunktion jo netop til sin ret.

Efter ph.d.’en fortsatte jeg med at blogge, stadig mest for min egen skyld for at samle mine tanker om diverse emner, men der er ikke nogen tvivl om, at det også fungerer godt som middel til at fastholde ideer, formidle viden, skabe opmærksomhed og forbindelser. Jeg fristes til at sige, at man næsten kan blive helt afhængig ;-)

/Marianne

Erfaringer med anvendelse af ‘gratis’ digitale teknologier i undervisning

I en serie af blogindlæg, sætter jeg fokus på nogle af de udfordringer og til tider meget uheldige konsekvenser, der er forbundet med at anvende digitale teknologier i uddannelse, undervisnings- og læreprocesser – det gøres ud fra et overordnet perspektiv på databehandling, -sikkerhed og -etik.

det første indlæg blev scenen sat via udvalgte resultater fra et par aktuelle undersøgelser fra Epinion. Her var der bla. fokus på det dilemma lærere kan opleve ifm. anvendelse af ‘gratis’ digitale teknologier, der ofte lader meget tilbage at ønske ift. databehandling, – sikkerhed og -etik.

I dette indlæg beskriver jeg, med udgangspunkt i min egen undervisningserfaring, hvorfor det kan være pædagogisk-didaktisk interessant at inddrage ‘gratis’ digitale teknologier i undervisnings- og læreprocesser og hvilke kritiske overvejelser, det kan give anledning til.

I min tidligere ansættelse på Københavns Professionshøjskole (KP)*, underviste jeg i perioden 2013-2018 primært på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP), der er en efter- og videreuddannelse målrettet især nyansatte erhvervsskolelærere. På valgmodulet ’ Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser’, som vi i daglig tale kaldte for ’digitek-modulet’ var det bla. en del af målene, at deltagerne skulle lære ’at anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning’. På den baggrund valgte mine kolleger og jeg, at der hver undervisningsgang, ud over teoretiske oplæg og diskussioner, også skulle være konkrete hands-on øvelser med udvalgte digitale teknologier. Samlet set havde vi tre tilgange til digitale teknologier, der i praksis ofte overlappede hinanden:

  1. Undervisning og læring i digital teknologi – en betegnelse vi brugte, når teknologien var et mål i sig selv, dvs. der var fokus på at lære at forstå og anvende bestemt teknologi
  2. Undervisning og læring med digital teknologi – en betegnelse vi brugte, når teknologien var et middel til at lære noget andet, dvs. fokus var ikke på teknologien som sådan
  3. Undervisning og læring gennem digital teknologi – en betegnelse vi brugte, når teknologien var et middel til at lære uafhængigt af sted (og ofte også tid), dvs. her var der typisk tale om fjernundervisning.

Til dette formål stod vi over for at skulle udvælge hvilke digitale teknologier, der bedst egnede sig til vores pædagogiske-didaktiske intentioner – og typisk endte vi med at vælge ’gratis teknologier’. Det var der en række årsager til:

  • Vores deltagere kom fra mange forskellige skoler, der lokalt har valgt forskellige digitale teknologier, services og platforme. Vi kunne altså ikke forudsætte, at vores deltagere havde adgang til de samme typer af digitale teknologier ’derhjemme’. Vores vurdering var, at det var vigtigt at deltagerne havde adgang til de samme teknologier, hvis deltagerne skulle kunne øve sig i og samarbejde i, med og gennem digitale teknologier før og efter undervisningen og på sigt dele deres viden med kolleger.
  • Forskelligheden i vores deltageres adgang til digitale teknologier ’derhjemme’ betød ofte også, at nogle deltagere stort set ikke havde adgang til ret meget andet end en gammel office-pakke og et fælles drev. Derfor fandt vi det vigtigt at finde ’gratis’ eksempler, så alle kunne være med.
  • Vores deltagere kom typisk med meget forskellige forudsætninger ift. viden om og konkret anvendelse af digital teknologi. Nogle deltagere havde ganske enkelt ikke, hvad der kan betegnes som helt basale kompetencer for at arbejde med og forstå digitale teknologier. Vi vurderede derfor, at det var vigtigt med nemme, brugervenlige teknologier – kompleksitet kunne så være ift. koblingen til de pædagogiske-didaktiske aspekter.
  • Den digitale teknologi som KP stillede til rådighed (fx den valgte læringsplatform) levede ikke op til de behov, som vi som undervisere havde. Teknologilandskabet på KP har naturligvis udviklet sig med tiden, men da jeg startede i 2013 var Fronter, som ikke bød på nævneværdige kommunikative og kollaborative muligheder, hovedplatformen. Senere udviklede KP sin egen platform kaldet Intrapol. Vi vurderede ikke, at de digitale teknologier, der blev stillet til rådighed, var tilstrækkelige ift. at kunne vise de muligheder og barrierer, der kan være ift. (forskellige) digitale teknologier. Hertil kom også, at det for mange af vores deltagere ikke var motiverende at arbejde i en platform, som de kun havde adgang til under selve studiet. Det vanskeliggjorde også deling med kolleger ’derhjemme’ og dermed muligheden for at skabe transfer til egen praksis.

Vores valg af digitale teknologier ændrede sig gennem årene, men eksemplet her til venstre illustrerer bredden. Herudover brugte vi KP’s læringsplatform (Intrapol) og en række af Google’s forskellige teknologier. I mange år brugte vi fx Google+ som det primære forum for kommunikation og kollaboration.

Det var et krav fra KP’s side, at alle materialer (fx litteratur og præsentationer) skulle være tilgængelige på Intrapol, og det var også her, at administrationen informerede deltagerne om eksamen og andre formalia. Vores tilgang var, at vi selv som undervisere skulle anvende alle de digitale teknologier, som vi præsenterede deltagerne for. I 2017 valgte vi fx at gøre blogs til det primære forum, og vi oprettede derfor en underviserblog, hvorfra der linkes til deltagernes blogs. Et initiativ som mine tidligere kolleger stadig anvender.

Vi var opmærksomme på, at vores valg af ‘gratis’ digitale teknologier ikke var uproblematisk. Vi tillod os at foretage dette valg, dels fordi vores deltagere var voksne, og dels fordi vi sørgede for at modulet kunne gennemføres uden. Vi valgte også at informere om valget (og alternativer) inden opstart og den første undervisningsgang, hvor valget blev præsenteret, havde vi typisk nogle gode drøftelser med deltagerne om fordele og ulemper. Gennem årene oplevede jeg kun en håndfuld deltagere, som ikke ønskede at anvende ‘gratis’ digitale teknologier og i alle tilfælde var det Google’s produkter, der blev problematiseret – andre ‘gratis’ teknologier blev ikke vurderet lige så problematiske – hvilket i sig selv var interessant og også gav anledning til spændende drøftelser.

Jeg forestiller mig at antallet af deltagere, der finder ‘gratis’ digitale teknologier problematisk, er steget. Gennem de seneste par år, og ikke mindst op til ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR) i foråret 2018, er der generelt kommet større opmærksomhed omkring anvendelse af såkaldte ‘gratis’ digitale teknologier. Nu er det ikke kun nørder og fagfolk, der er klar over at betalingen er brugerens data. På mange erhvervsskoler er der de senere år blevet arbejdet ihærdigt på at indgå databehandleraftaler med de store techgiganter fx Google og FB, men også med Microsoft o.l. Det er dog ikke altid nogen let opgave for skolerne, og derfor har man på nogle skoler helt fravalgt en række digitale teknologier for at kunne leve op til lovgivningen. Mine tidligere kolleger er derfor også begyndt at sætte større fokus på informationssikkerhed som en del af modulets indhold.

Set i bakspejlet, har jeg, som underviser i, med og gennem digitale teknologier, nok været præget af en vis naivitet omkring anvendelsen af ‘gratis’ teknologi. Min tilgang var, at sålænge dette valg blev fulgt op af drøftelser om fordele og ulemper og deltagerne på denne måde selv kunne træffe bevidste valgt, så gik det nok. Det mener jeg for så vidt stadig, når målgruppen er voksne mennesker, men spørgsmålet er, om det at opfordre deltagere til at anvende ‘gratis’ digitale teknologier kan forsvares etisk – og her er jeg splittet. På den ene side, synes jeg argumenterne for dette valg, kan forsvares ud fra pædagogiske-didaktiske overvejelser (som anført oven for). På den anden side, så er valget med til at understøtte netop legitimiteten og udbredelsen af sådanne teknologier, og ikke mindst firmaerne bag – og det har jeg det skidt med. Hermed er jeg så også tilbage ved det dilemma, som Epinion også pegede på i det første indlæg. Og spørgsmålet er også, om der er tale om et ægte dilemma. Det er jo rent faktisk muligt at undervise i, med og gennem digitale teknologier uden at benytte dem, som er ‘gratis’ **. Det kræver bare bla. en helt anden viden om digitale teknologier og en anden tilrettelæggelse, hvilket igen kræver økonomi, tid og menneskelige ressourcer som der er knaphed på i hele uddannelsessektoren.

I denne samenhæng kunne jeg ønske mig større fokus på dette fra politikere og andre beslutningstagere. Skoletube, hvor skolerne kan købe abonnement til udvalgte digitale teknologier, inkl. databehandleraftaler er et skridt i den rigtige retning. Men jeg drømmer om en helt overordnet pædagogisk-digital strategi fra policy-niveauet, som går på at fremme anvendelsen af  free & open source alternativer, så valget ikke skal stå mellem pædagogik eller sikkerhed …

/Marianne

*) I dette indlæg trækker jeg på min erfaring fra professionshøjskolesektoren, men mine 10 år på AAU inden da viste, at de udfordringer, som jeg peger på, også gælder der.

**) Her et par eksempler:

Liste over alternativer til Google produkter

Liste over alternativer til Microsoft Office

Revitalisering af bloggen

Der har længe været stille på bloggen her, hvilket skyldes, at jeg de sidste par år primært har koncentreret min energi om bloggen, der har været knyttet til forskningsprojektet Ikt og Transfer i EUD, som mine kolleger, Carsten, Anna og jeg nu er ved at afslutte. Selv om der nok kommer til at gå et par måneder ind i det nye år (afhængig af peer-review), før vi helt kan lukke det projekt ned, så er det ved at være tid til at finde et nyt sted til formidling af oplevelser, tanker, ideer. Forhåbentlig kommer der et nyt forskningsprojekt i løbet af 2018, som så vil få sin egen dedikerede blog.

Indtil da vil bloggen her fungere som hjemsted for diverse refleksioner over forskning, undervisning og udvikling ift. især digitalisering, men også andre vigtige dagsordener i en erhvervsrettet og -pædagogisk kontekst.

/Marianne

Designs4Learning – PhD project on transformation of knowledge

hachmann_logoOver on Designs4Learning, my friend* Roland Hachmann has recently started blogging about his PhD-project, which is part of the research program Designing for Situated Knowledge in a World of Change at the University of Southern Denmark. Roland explains that his project

… focuses on how designs for learning at the teacher education, that embrace practice (contexts) as a core element, can support transformation of knowledge. The project investigates a group of students, who move across educational and professional contexts to resituate and transform their academic knowledge and put it into use as they teach fifth graders. The project uses design based research as a methodological approach and furthermore draws upon theories from the situated and socio cultural domain, where learning is seen as a result of participation and use of artefacts situated in specific contexts.

In his project, Roland is also investigating the concept of transfer, and he recently published a very interesting post entitled Concepts of transfer and transformation in designing for situated knowledge across contextsIn this post, you’ll find some valuable ressources Roland created in collaboration with fellow PhD-student, Lea Tilde Rosenlund: a map of different transfer concepts, a presentation on transfer, and not least a bibliography of transfer literature. It’s really worth checking out!

Given that we clearly share research interests and that we, in our research project, are inspired by theories in the socio-cultural domain as well (e.g. we have used Activity Theory and boundary crossing theory for our analyses), Roland and I have discussed the possibility of sharing knowledge and perhaps collaborating in the future. For now, I’m just delighted that Roland has started blogging and sharing his thoughts with the rest of us.

/Mariis

*) Disclaimer.
Roland and I have known each other for years. We initially met at The Master Programme on ICT and Learning (MIL) at Aalborg University, where Roland first attended one of my courses in Second Life, and later I invited him to co-facilitate in another course as part of my research. Since then we have stayed in contact, and I’m happy to call him my friend :-)

mewRoland aka Mew Aeon in Second Life.

En blog om ikt og erhvervspædagogik – hvorfor nu det?

I juni 2013 blev jeg ansat som adjunkt ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Professionshøjskolen Metropol.

Metropol

Hos NCE er jeg ansat til at varetage tre roller:

  1. Som forsker med særlig fokus på erhvervsuddannelsesområdet (EUD)
  2. Som underviserDiplomuddannelsen i Erhvervspædagogik
  3. Som konsulent ifm. forsøgs- og udviklingsprojekter ligeledes indenfor EUD

Penair Prospectus 2012 - batch 2

Jeg har en baggrund som faglærer på Hotel- og Restaurantskolen i Kbh., hvor jeg var ansat i fem år, og de sidste 10 år frem til min ansættelse hos NCE, var jeg ansat på Aalborg Universitet i forskellige stillinger – senest som Phd-studerende med fokus på koblingen mellem ikt og læring. I mit arbejde hos NCE har jeg derfor også en stærk faglig interesse i at udforske netop denne kobling. Dette har vist sig at være yderst relevant, idet forskning indenfor EUD generelt er sparsom (ift. andre uddannelsestyper), og forskning i brugen og betydningen af ikt indenfor området er nærmest ikke-eksisterende.

Som en del af min ansættelse skal jeg gennemføre et adjunktforløb mhp. på at blive lektorbedømt, og det har givet mig en kærkommen anledning til at genoptage blogskriveriet. Som Phd-studerende havde jeg stor gavn af at blogge, dels som metode til at fastholde refleksioner over mine erfaringer såvel teoretiske som praktiske, og dels som værktøj ift. at dele viden, ideer og tanker med andre. Så planen er, at jeg vil forsøge at blogge om mit adjunktforløb, men herudover vil jeg også fokusere på de oplevelser som dagligdagen hos NCE ellers byder på som hhv. forsker, underviser og konsulent.

/Mariis